REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPGREENLAND.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklepgreenland.pl jest Urszula Adamczuk prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Green Land Urszula Adamczuk z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Białostockiej 24, NIP: 966-175-40-48, REGON 365986389, telefon: 884 876 226, e-mail: biuro@sklepgreenland.pl; sklep@sklepgreenland.pl.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie

1. KLIENT / USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
2. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA / ADMINISTRATOR – Urszula Adamczuk prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Green Land Urszula Adamczuk z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Białostockiej 24, NIP: 966-175-40-48, REGON 365986389, telefon: 668-680-857,
e-mail: biuro@sklepgreenland.pl; sklep@sklepgreenland.pl.
3. KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.sklepgreenland.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz zamówieniowy dostępny w Sklepie Internetowym pozwalający na złożenie Zamówienia.
7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8. PRODUKT / TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. CENA – cena brutto Produktu, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Produktu do Klienta.
10. KOSZTY DOSTAWY – opłata za dostawę Produktu od Sprzedającego do Klienta.
11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. KONTO - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, polegająca na gromadzeniu danych podanych przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
13. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia utworzenie Konta.

III. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. Sklep Internetowy oferuje następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Formularz Rejestracyjny oraz Newsletter.
a) Formularz Zamówienia – poprzez Formularz Zamówienia Klient dodaje Produkty do elektronicznego koszyka, aby na końcu złożyć zamówienie.
b) Formularz Rejestracyjny – poprzez Formularz Rejestracyjny Klient zakłada Konto w Sklepie Internetowym.
c) Newsletter – aby skorzystać z Newslettera, należy pozostawić adres poczty elektronicznej w zakładce Newsletter, następnie należy potwierdzić chęć zapisania się po poprzez kliknięcie linka potwierdzającego przesłanego na adres poczty email. Newsletter świadczony jest przez czas nieokreślony.
2. Klient w każdym czasie może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez zgłoszenie takiego żądania do Sprzedawcy, poprzez wysłanie e-maila o temacie „NIE” na adres email biuro@sklepgreenland.pl, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

IV. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 27 lub nowszej (włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java script).
2. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego może odbyć się na dwa sposoby:
poprzez rejestrację - należy wypełnić Formularz Rejestracyjny,bez konieczności rejestracji.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych.
4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.

V. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Informacje o Produktach zamieszczone w ramach Sklepu Internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.
3. Cena Produktu zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawianie w trakcie składania Zamówienia.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Oznacza to, że cena ta nie podlega zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym.
5.Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje za pomocą Formularza Zamówień, czyli odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
6. Aby zawrzeć Umowę podstawą jest najpierw złożenie przez Klienta Zamówienia.
7. Sprzedawca, po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie, co skutkuje związaniem Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do zrealizowania go.
8. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta. Taka wiadomość jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
9. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów weryfikujących poprawność danych, które wprowadza Klient, za wyjątkiem mechanizmów sprawdzających ich kompletność. Odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych spoczywa na Kliencie.
10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” potwierdzającego złożenie Zamówienia.
11. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z:
a) oświadczeniem o znajomości i zgody na przestrzeganie Regulaminu Sklepu Internetowego Green Land
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Sklepu
c) wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty
12. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub od chwili potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.


VI. Formy płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy łącznej ceny Zamówienia, na którą składają się ceny zamawianych Produktów i koszt ich dostawy.
2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 61 1050 1823 1000 0092 3686 9963 ING Bank Śląski S.A.
b) gotówką za pobraniem
3. Przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o dostępnych formach płatności.
4. Termin uiszczenia opłaty za zamówione Produkty wynika z formy płatności wybranej przez Klienta. Poza płatnością gotówką za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem zamówionych Produktów.

VII. Warunki dostawy

1. Umowa sprzedaży zobowiązuje Sprzedawcę do dostarczenia Produktów, które są przedmiotem tej Umowy na adres podany przez Klienta w Umowie, a Klient zobowiązany jest te Produkty odebrać.
2. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy:
a) dostawa na adres wskazany przez Klienta
3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatności, dostawa i koszt wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione Produkty:
a) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem,chyba że strony Umowy dokonały innego, indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie,
b) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem.
5. W sytuacjach niezależnych od Sklepu, które mogą uniemożliwić wysyłkę zamówionych Produktów w wyżej wymienionych terminach, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia. Klient może wówczas:
a) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia
b) zrezygnować z realizacji części Zamówienia
c) zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości
6. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia o którym mowa w punkcie VII.5, z powodu braku możliwości jego częściowej lub pełnej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu Zamówienia należność, Sprzedający zwraca wpłaconą przez Klienta kwotę (odpowiednio: częściowo lub w całości) na rachunek wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o decyzji Klienta. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.
7. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.


VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. W razie niezgodności (zawartości lub uszkodzenia) dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.
2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Klient powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży - można dokonać tego poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@sklepgreenland.pl lub pisemnie na adres Green Land Urszula Adamczuk ul. Białostocka 24, 16-020 Czarna Białostocka.
b) Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.
c) Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie bądź w przypadku płatności gotówką na konto wskazane przez Klienta bądź przekazem pocztowym.
d) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru (w szczególności wynikające z kolorów – Sprzedawca oferuje produkty spożywcze, które mogą się różnić w zależności od partii towaru – jest to związane z wytwarzaniem z sezonowych owoców i warzyw).

IX. Odstąpienie od umowy

1. Klient, może odstąpić od umowy bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, składając stosowne Oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Green Land Urszula Adamczuk ul. Białostocka 24, 16-020 Czarna Białostocka lub na adres email biuro@sklepgreenland.pl. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Sprzedawca zwraca na przedstawiony przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że Konsument poprosi o inny sposób.
a) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Konsument powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.
a) Zwracane Towary należy odesłać na adres: Green Land Urszula Adamczuk ul. Białostocka 24, 16-020 Czarna Białostocka.
b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
4.Termin 14 dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
a) produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.
6. W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronach Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte w ramach zawartych Umów przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
3. O każdej zmianie Regulaminu Sklep poinformuje zarejestrowanych użytkowników, nie później niż w dniu wprowadzenia zmian w jego treści.
4. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.Załączniki:


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI